<

<

Dün/Bugün

24 Eylül 1920


Doğu Cephesinde Ermeni çeteciler, Oltu Livası'nda bulunan Bardız ve Kötek üzerinden saldırıya geçti. Oltu Mutasarrıfı Ziya Bey, aynı yıl içinde, bölgede 10.693 Müslüman’ın katledildiğini kayda* geçti.Oltu Mutasarrıflığının 26 Teşrîn-i Evvel sene [1]336 târîhlü ve 300/3 numaralu şifresinin mahlûlüC. [Cevâb] 13 Teşrîn-i Evvel [1]336 ve 8936/679 numaralu şifre ile 24 Teşrîn-i Evvel sene [1]336 ve 8936 numaralu şifreye:Mâdde 1- Livâmız hudûdu dâhilinde üç nâhiye ile Olur kazâsını ihtivâ eden kurâdan bir seneden beri Ermeniler tarafından tahrîb ve yağma ve ahâlîsi katli‘âma uğrayan Kosor nâhiyesine tâbi‘ Gerek, Yılkıhsı (?), Güherler, Ersinik [Arsenik], Leb[le]bi, Ağundır, Köşk karyeleri ve Bardız nâhiyesine merbût Pertos, Vartan[ut], Vatgör (?), Geci(?), Çermik, Menbedir, Ehrizli, Morkışlak, Üderis(?) karyeleri ve Lisbik [Lisbek] nâhiyesine merbût Balkaya, Alicuk karyeleri ve Olur kazâsına tâbi‘ Pertuvan, Han, Şelom, Kaban, Tecerek, Kuzukom, Kazıhan[Gazihan], Erikli, Sasakorid [Sakurit], Köprübaşı, Yukarıpenskird, Aderla, Yukarıkızılköy, Aşağıkızılköy, Keleşot, Kacik, Mehenk, Perdanus, Colhak, Reksaman, Yavigdat, Abhaydos, Kamis, Eterkenis karyeleridir. Hudûdumuz hâricinde Göle'nin elli bin nüfûsu hâvî Topçaş [Topdaş], Gülelbelkor [Kelpekor] (?), Lavustan karyeleri ile Sarıkamış'a tâbi‘ Ağcakal‘a, Kotanlı, Aşağıkotanlı, Ağyar, Oluklu, Virşan, Bozkuş, Başköy karyeleridir.Mâdde 2- Livâyı muhtevî hudûd hâricindeki birinci mâddede musarrah bi'l-umûm karyelerden iki bin yüz yirmi dört kurşunla ve dokuz yüz üç kama ve balta ile ve üç yüz topa tutmak sûretiyle yedi bin üç yüz altmış altı ihrâk etmek sûretiyle ki cem‘an on bin altı yüz doksan üç nüfûs İslâm erkek-kadın, çoluk-çocuk Ermeniler tarafından fecî‘ sûretde katl ve ihrâk edilmişdir.Mâdde 3- Bî-kes çocuklardan yüz kadar öksüzün merkez kasabasında ve elliyi mütecâviz Bardız nâhiyesinin Kür[k]cü, Vartanut karyelerinde olup ahâlî tarafından i‘âşe etdirilmekde ise de livânın teşkîlâtı olmamak münâsebetiyle tahsîlleri içün teşebbüsâtda bulunulduğu ve iş yurdları ve cem‘iyet-i hayriyye mü’esseseleri teşkîli olmadığından aynı mu‘âmeleye uğrayan İslâm kadınları dahi kurâda i‘âşe edilmekdedir. Ermeni ve Rum kadını, çoluk ve çocuğundan bir ferd livâmızda bulunmadığı ma‘rûzdur.Oltu Mutasarrıfı Ziya
Özet:
Oltu livası dahilinde Kosor, Bardız, Lisbik nahiyeleri ile Olur, Sarıkamış ve hudud haricindeki Göle kazalarına bağlı köylerde Ermenilerin bir sene içinde kurşun, kama, balta, topa tutmak ve büyük kısmını yakmak sûretiyle 10.693 Müslümanı katlettikleri; liva dahilinde iş yurtları ve hayır kurumları bulunmadığından kimsesiz kadın ve öksüz çocuklara Bardız nahiyesinin Kürkcü ve Vartanut köyleri ahâlisince bakıldığı.Massmassacres Perpetrated by Armenian in the Villages Attached to Göle and the Liva of Oltu during a year Within the boundaries of the liva of Oltu, in the townships of Kosor, Bardız, Lisbik and Olur and in the villages attached to the districts of Sarıkamış and Göle Armenians using rifles, artillery, daggers and axes, killed 10.693 Muslims the majority of them had been set fire to and perished burned; homeless women and orphaned children were taken care of by the population of the villages of Kürkçü and Vartanut attached to the township of Bardız since there were no charitable institutions to shelter and lodge them.
24 Eylül 2005


25-27 Mayıs 2005 tarihleri arasında yapılması planlanan, “İmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları” adlı konferans, başta dönemin Adalet Bakanı tarafından sert biçimde eleştirilince 24-27 Eylül 2005 tarihine ertelendi. 23 Eylül 2005' de İdare Mahkemesince iptal edilen konferans, aynı Adalet Bakanının bulduğu yöntemle Boğaziçi Üniversitesi yerine, Bilgi Üniversitesi’nde 24 Eylül 2005 günü başladı. Konferansın adı; “İmparatorluğun Son Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları” olarak değiştirildi.Tüm ümitlerini AB’ye bağlayan Türk Başbakanı; “AB ile müzakerelerin arefesinde bu mantığın hortlatılmasını kasıtlı ve provakatif bir hareket olarak gördüğünü dile getirirken, kararın Avrupa Komisyonu’nun Türkiye raporuna gireceğini söyledi. Kararı alan mahkemeye, "Ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu.


*Başbakanlık Osmanlı Arşivleri HR. SYS. 2878/53
/p>
<
<

<11/span> Yorum: “
    <
  1. # <Anonymous wasyazıyor...